انواع هموروئید

هموروئید از نظر بزرگی به چهار درجه تقسیم میشوند:
درجه یک:در این حالت ، فرد فقط ممکنست که دارای خونریزی بدون درد باشد ولی هنوز دچار بیرون زدگی نشده است .
درجه دو: دراین حالت فرد در هنگام اجابت مزاج دچار بیرون زدگی شده ولی بعد از اتمام اجابت مزاج ،خودبخود بداخل مقعد بر میگردد و ممکنست که دارای خونریزی مقعدی باشد یا نباشد .
درجه سه:در این حالت به دنبال اجابت مزاج ،فرد دچار بیرون زدگی هموروئید خواهد شد بطوریکه بایستی آنرا با دست جا بیاندازد،همچنین ممکنست که دارای خونریزی باشد یا نباشد.
درجه چهار:در این حالت هموروئیدها پس از اجابت مزاج دچار بیرون زدگی شده ولی دیگر با دست نیز جا نمیروند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی